Algemene Voorwaarden Nineyards Law B.V.

 1. Nineyards Law B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur, het notariaat en de belastingadviespraktijk te beoefenen. Nineyards Law Coöperatief U.A. is een naar Nederlands recht opgerichte coöperatie en is enig aandeelhoudster van Nineyards Law B.V. Een lijst van de leden van Nineyards Law Coöperatief U.A. , of van de personen die aandelen houden in de leden (als hiervoor vermeld) - welke personen conform internationaal gebruik ook wel als "partners" worden aangeduid - wordt op verzoek toegezonden.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Nineyards Law B.V., maar ook ten behoeve van Nineyards Law Coöperatief U.A., alle "partners" (als hiervoor bedoeld), respectievelijk alle andere personen die voor Nineyards Law B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Nineyards Law B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Nineyards Law B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nineyards Law B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Het staat Nineyards Law B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen "partners" (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Nineyards Law B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 5. Nineyards Law B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden gedeclareerd op basis van de aan de zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief. Alle door Nineyards Law B.V. vermelde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief overige ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfkosten, griffierechten en overige verschotten.

 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen verzendt Nineyards Law B.V. na afloop van elke maand declaraties van de werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever. Deze declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan, bij gebrek waarvan Nineyards Law B.V. aanspraak maakt op een vertragingsrente, inclusief (wettelijke) rente, van 1,25% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever  en  worden  berekend  conform  het  zogenaamde  incassotarief  van  de Nederlandse Orde van Advocaten.

 8. Jaarlijks worden de uurtarieven per 1 januari voor elke advocaat vastgesteld. Hierbij worden onder andere de loon- en prijsontwikkeling in de branche in aanmerking genomen. Over deze tariefsaanpassingen wordt de opdrachtgever geïnformeerd bij de declaratie van de werkzaamheden over de eerste maand van dat jaar.

 9. Indien de uitvoering van een opdracht door Nineyards Law B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Nineyards Law B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Nineyards Law B.V. komt.

 10. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 9 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Nineyards Law B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 200.000.

 11. Nineyards Law B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 4 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Nineyards Law B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

 12. Tenzij  dit  uitdrukkelijk  en  schriftelijk  wordt  verzocht  door  de  opdrachtgever  en  er  overeenstemming wordt bereikt over de implementatie van encryptiestandaarden en -protocollen,  zullen  documenten  verzonden  per  e-mail,  die  al  dan  niet  vertrouwelijke informatie bevatten, niet worden gecodeerd. Nineyards Law B.V. zal zich inspannen om teksten en documenten verzonden per e-mail vrij te houden van virussen of andere gebreken die harde schijven of andere IT-systemen zouden kunnen aantasten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om maatregelen te nemen die zijn computer en IT-systemen tegen dergelijke virussen of gebreken beschermen en Nineyards Law B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies die het gevolg zou zijn van elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en Nineyards Law B.V. uit.

 13. Op de dienstverlening van Nineyards Law B.V. is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“WWFT”) van toepassing. In dat kader is Nineyards Law B.V. verplicht ongebruikelijke situaties of transacties (zoals gedefinieerd in de WWFT) te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid-Nederland zonder medeweten van de betrokken entiteiten of personen.

 14. Een vordering op een notaris tot uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een (notariële) akte is vastgelegd kan niet worden gecedeerd of verpand. Een notaris betaalt alleen gelden uit - overeenkomstig de zogenaamde “Notary Letter” - aan degene die als partij optreedt bij een (notariële) akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in een (notariële) akte is opgenomen, tenzij de notariële beroeps- en gedragsregels anders voorschrijven.

 15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Op de dienstverlening van de advocaten verbonden aan Nineyards Law B.V. is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing welke regeling op verzoek aan opdrachtgever wordt toegezonden. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Op de dienstverlening van het notariaat verbonden aan Nineyards Law B.V. is echter de Geschillencommissie Notariaat zoals omschreven in https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat van toepassing welke geschillenprocedure op verzoek aan opdrachtgever wordt toegezonden. Geschillen die van toepassing zijn op de notariële dienstverlening van Nineyards Law B.V. en niet beslecht kunnen worden door de Geschillencommissie Notariaat worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Nineyards Law B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van het bovenstaande gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechterlijke instantie in de jurisdictie van de opdrachtgever.

 16. NYL heeft een privacy policy waarvoor verwezen wordt naar: https://nineyardslaw.com/cookies.

Januari 2016

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor