Stel een klachtenregeling beschikbaar!

Grensoverschrijdende situaties op het werk zijn momenteel helaas veel aan de orde. We hebben al eerder aandacht aan dit onderwerp besteed en ook wat je als werkgever moet doen als een dergelijke situatie zich voordoet. Wat echter ook belangrijk is, is dat je als werkgever een klachtenregeling beschikbaar hebt. De uitspraak die wij hieronder bespreken, is daarvan een goed voorbeeld.

Wat speelde er?

Werknemer is sinds 1 maart 2017 in dienst bij de gemeente en vervult de functie Medewerker Beleidsuitvoering II. Ook is werknemer lid van de ondernemingsraad, waarbinnen hij lid is van de commissie diversiteit. In juli 2020 meldt werknemer bij meerdere personen dat er mogelijke discriminatoire uitlatingen binnen de gemeenten zouden zijn gedaan. Werknemer neemt dit gesprek heimelijk op. Op verzoeken om het vermeende discriminatoire gedrag concreet te maken reageert werknemer niet. Hij maakt ook geen gebruik van de reguliere klachtenregeling.

In juni 2021 neemt werknemer rechtstreeks contact op met de burgemeester van de gemeente en wenst hij hem over een explosief dossier te spreken waar hoog geplaatste ambtenaren bij zijn betrokken. Tijdens een gesprek op 30 augustus 2021 geeft werknemer aan dat hij zich gediscrimineerd en gepest voelt op de afdeling en verzoekt hij om overplaatsing naar een andere afdeling. Dit verzoek wijst de gemeente af. Bij de gemeente komen vervolgens signalen binnen dat werknemer een geluidsopname in zijn bezit heeft die hij aan collega’s en raadsleden heeft laten horen. Het betreft een opname van een binnen de gebouwen van de gemeente tussen medewerkers gevoerd gesprek op een onbekende datum. Werknemer heeft daarbij aangegeven dat collega’s in dat gesprek discriminerend over hem spreken.

Er vinden meerdere gesprekken plaats en de gemeente schakelt een extern onderzoeksbureau in om de vermeende discriminatie te onderzoeken. Werknemer deelt het geluidsfragment niet met het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau concludeert in het rapport dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat sprake is van discriminatie. De gemeente verzoekt vervolgens ontbinding bij de kantonrechter vanwege het verwijtbaar handelen van de werknemer.

Hoe oordeelde de rechter?

De rechter moet in deze zaak de vraag te beantwoorden of werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Het draait daarbij met name om de door werknemer in het geding gebrachte geluidsopname van een gesprek dat op een onbekende datum binnen de gemeente heeft plaatsgevonden. De kantonrechter overweegt dat de uitlatingen die te horen zijn als zeer kwetsend kunnen worden ervaren en acht het dan ook begrijpelijk dat een medewerker die de betreffende uitlatingen ter ore komt daarvan melding maakt en dat vervolgens van een werkgever verwacht mag worden dat naar aanleiding van een melding actie wordt ondernomen.

Vanuit de gemeente is meermaals verzocht om het signaal concreet te maken en is er meermaals gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de reguliere klachtenprocedure. Werknemer heeft dat echter niet gedaan. Wel heeft werknemer contact gezocht met collega’s om de geluidsopname aan hen te laten horen. De gemeente voert aan dat meerdere benaderde mensen zich onprettig en zelfs geïntimideerd hebben gevoeld door de wijze waarop werknemer het contact met hen aanging. Al met al acht de kantonrechter het zeer aannemelijk dat het handelen van werknemer voor grote onrust binnen de gemeente heeft gezorgd en escalerend heeft uitgepakt. De kantonrechter is van oordeel dat de wijze waarop werknemer heeft gehandeld als zodanig verwijtbaar handelen is aan te merken dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, met toekenning van de transitievergoeding.

Let op: zorg er als werkgever voor dat een klachtenregeling beschikbaar is, zodat de werknemer deze regeling kan inzetten bij een klacht (over discriminatie). Weigert de werknemer gebruik te maken van de beschikbare klachtenregeling en zorgt dit vervolgens voor veel onrust binnen de organisatie, dan heeft een ontbindingsverzoek bij de rechter een grotere kans van slagen!

Rechtbank Noord-Holland, 24 oktober 2022

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor