Zwijgen over arbeidsongeschiktheid tijdens sollicitatie is dwaling!

Sinds de Wet werk en zekerheid (‘WWZ’) is een gesloten ontslagstelsel van toepassing. De arbeidsovereenkomst kan alleen eindigen op een manier die is vastgelegd in de wet. De meest bekende zijn: opzegging door de werknemer, ontbinding door de kantonrechter en ontslag wegens een dringende reden (ontslag op staande voet). Niet vaak slaagt een vernietiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een buiten het arbeidsrecht geldende grond zoals dwaling, maar in onderstaande situatie wel!

Wat speelde er?

Werkneemster is sinds 1 augustus 2021 voor bepaalde tijd in dienst bij haar werkgever, hierna te noemen: ‘Spinoza’. Voordat werkneemster in dienst trad bij Spinoza was zij werkzaam bij STC Group. Hier was werkneemster uitgevallen wegens ziekte. Zij had haar werkzaamheden bij STC Group voor 80% hervat. Het dienstverband met werkneemster werd beëindigd terwijl zij nog deels arbeidsongeschikt was.

Na deze mededeling van STC Group is werkneemster gaan solliciteren bij Spinoza. Op 20 april 2021 heeft een sollicitatiegesprek plaatsgevonden, maar in dit gesprek heeft zij niets gezegd over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ook referent STC Group heeft niets gemeld over de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werkneemster. Op 21 mei 2021 is werkneemster door Spinoza aangenomen per 1 augustus 2021.

Per 1 augustus 2021 ontvangt werkneemster een ziektewetuitkering. Op 26 oktober 2021 heeft werkneemster zich ziekgemeld bij Spinoza en heeft zij de bedrijfsarts bezocht. De bedrijfsarts concludeert dat werkneemster al bij aanvang van haar dienstverband bij Spinoza arbeidsongeschikt was en dat werkneemster al ruim een jaar bekend is met de gezondheidsklachten die zij ervaart.

Bij brief van 2 december 2021 heeft Spinoza de arbeidsovereenkomst met werkneemster buitengerechtelijk vernietigd wegens dwaling dan wel werkneemster op staande voet ontslagen. Volgens Spinoza heeft werkneemster opzettelijk haar ziekte verzwegen tijdens de sollicitatieprocedure en daarmee heeft zij Spinoza bewogen een arbeidsovereenkomst aan te gaan die Spinoza anders niet met haar zou hebben gesloten. Werkneemster vindt de buitengerechtelijke vernietiging wegens dwaling van de arbeidsovereenkomst door Spinoza niet rechtsgeldig en stapt naar de rechter.

Hoe oordeelde de rechter?

De mogelijkheid van buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling is in het arbeidsrecht niet uitgesloten. Een arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd op grond van dwaling als een werknemer bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst over zodanige informatie met betrekking tot zijn gezondheid beschikte, dat hij daarvan mededeling aan de werkgever had moeten doen.

Hiervan is sprake. Werkneemster ervaarde bij STC Group al gezondheidsklachten. Vanwege deze gezondheidsklachten was werkneemster op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst met Spinoza nog onder behandeling en nog niet volledig gere-integreerd bij STC Group. Hoewel werkneemster zich aan het inspannen was om weer volledig arbeidsgeschikt te worden om haar functie te kunnen vervullen, was zij op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst met Spinoza nog niet volledig arbeidsgeschikt.

Aangezien de gezondheidsklachten van werkneemster bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met Spinoza van zodanige aard waren dat deze kunnen doorwerken in de uitoefening van de werkzaamheden bij Spinoza en bovendien tot re-integratieverplichting van Spinoza kunnen leiden, had werkneemster naar het oordeel van de kantonrechter Spinoza moeten inlichten over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Door Spinoza niet volledig in te lichten, heeft bij Spinoza een juiste voorstelling van zaken ontbroken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Spinoza heeft in dat verband aangevoerd dat zij bij een juiste voorstelling van zaken de arbeidsovereenkomst met werkneemster niet zou hebben gesloten.

Naar het oordeel van de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig vernietigd op grond van dwaling door Spinoza.

Het is een opvallende uitspraak. Niet alleen omdat de arbeidsovereenkomst dus enkel door een buitengerechtelijke verklaring is beëindigd. Maar ook omdat deze aangeeft dat een werknemer wel degelijk de plicht heeft om zaken te melden, die bij de uitoefening van een functie van belang kunnen zijn. Vaak wordt gedacht dat dit niet hoeft vanwege privacy redenen. Uit deze uitspraak blijkt het tegendeel.

Rechtbank Den Haag, 12 mei 2022

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor