Op naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bereiken heeft Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een zogenoemde hoofdlijnenbrief geschreven aan de Tweede Kamer. De brief gaat vooral in op het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en het reguleren van flexibele arbeid. In lijn met de rapporten en het MLT-advies van de SER, zijn er in het coalitieakkoord over de gehele arbeidsmarkt aanpassingen voorgesteld. Hieronder enkele belangrijke voorstellen uitgelicht.

  • Oproepcontracten zouden in hun huidige moeten vorm worden afgeschaft

Afschaffing van oproepcontracten betekent dat nul-urencontracten en min-max contracten in de huidige vorm niet langer toegestaan zijn. Deze contracten worden vervangen door een basiscontract. Het kabinet wil hiermee bewerkstelligen dat de inkomenszekerheid van werknemers toeneemt. Een uitzondering voor studenten en scholieren wordt nog nader uitgewerkt.

  • Uitzendcontracten zouden moeten worden beperkt in duur en ten aanzien van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

Het ministerie SZW beoogt de uitzendperiodes (fase a en b) te beperken tot drie jaar, zonder mogelijke afwijkingen in het CAO. Uitzendkrachten krijgen daarnaast recht op ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van werknemers die direct bij de inlener werken.

  • De ketenregeling zou komen te vervallen

In zowel fase a als fase b van de uitzendcontracten komt de onderbrekingstermijn (ketenregeling) te vervallen, wel zal er een administratieve vervaltermijn komen. Hierbij geldt een uitzondering voor studenten en scholieren waar een onderbrekingstermijn van zes maanden blijft gelden. Tevens onderzoekt het kabinet nog een aparte regeling voor de onderbrekingstermijn voor seizoenswerk.

  • Arbeidscommissie

Er komt een arbeidscommissie voor kwetsbare werknemers, waaronder arbeidsmigranten, om de toegang tot het recht te verbeteren en conflicten met de werkgever op te lossen. Werknemer moeten nu zelf in actie komen als de werkgever de regels niet naleeft. Het is niet realistisch om te verwachten dat kwetsbare werknemers, zoals arbeidsmigranten, zelf naar de rechter zullen stappen. Politieke besluitvorming tot oprichting van de arbeidscommissie vindt dit najaar plaats.

  • Stimuleren duurzame arbeidsrelaties

Het feit dat veel bedrijven zich de afgelopen jaren hebben gewend tot flexibele arbeid heeft nadelige effecten op onder andere de zekerheid van werkenden. Contracten voor onbepaalde tijd daarentegen dragen bij aan duurzame inzetbaarheid en zekerheid van mensen, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Om deze duurzame arbeidsrelaties te bevorderen gaat het kabinet de inzet van-werk-naar-werktrajecten stimuleren bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Tevens wordt er een deeltijd-WW uitgewerkt en in lijn met het MLT-advies wordt de re-integratie in het tweede ziektejaar in principe gericht op re-integratie bij een andere werkgever.

  • Werken met en als zelfstandigen toekomstbestendiger maken

Het werken met zelfstandigen zal toekomstbestendiger worden gemaakt door in te zetten op een gelijker speelveld voor contractvormen met betrekking tot de sociale zekerheid en fiscaliteit. Er komt bijvoorbeeld een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Ook komt er verduidelijking over de beoordeling van arbeidsrelaties om werkenden te ondersteunen hun rechtspositie op te eisen. Daarbij zal een omkering van de bewijslast van het rechtsvermoeden worden gehanteerd, hetgeen inhoudt dat de werkgever het bewijs moet leveren dat geen sprake is van een dienstverband. Daarnaast zal het toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid worden verbeterd.

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor